Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Legislativa

 • Zákon 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii ve znění změn přijatých zákonem č. 119/2000 Sb., zákonem č. 137/2002 Sb. a zákonem č. 226/2003 Sb.

 • Zákon 20/1993 Sb ze dne 20. prosince 1992 o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví ve znění zákona 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.

 • Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů viz výpis ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

 • Zákon 119/2000 Sb ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, a některé další zákony.

 • Zákon 137/2002 Sb ze dne 15. března 2002, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 • Zákon 226/2003 Sb ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 • vyhláška MPO č.262/2000 Sb.
  kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Rozpracovává některé postupy a zásady pro provádění konkrétních ustanovení zákona o metrologii. Ruší vyhl. č. 69/1991 Sb. a vyhl. č. 231/1993 Sb.

 • vyhláška MPO č.344/2002 Sb.
  kterou se mění vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Doplňuje a mění některá ustanovení výše uvedené vyhlášky.

 • vyhláška MPO č.345/2002 Sb.
  kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. V přílohách stanoví měřidla podléhající schvalování typu a povinnému ověřování a doby platnosti jejich ověření. Nahrazuje dřívější Výměry ÚNMZ. Ruší vyhlášku MPO č. 263/2000 Sb.

 • vyhláška MPO č.264/2000 Sb.
  o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a jejich označování. Stanoví jednotky SI a jejich desetinné násobky a díly, jednotky, které jsou definovány na základě jednotek SI, jednotky v SI, jejichž hodnoty byly stanoveny experimentálně a jednotky povolené ve specializovaných oblastech