Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

FAQ

Co je to kalibrace?

Soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

 

Co je to ověření?

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním Potvrzení o ověření a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou. Potvrzení o ověření je nepovinný doklad.

 

Jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením?

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou, realizovanou etalonem.

 

V čem spočívá návaznost?

Je to vlastnost výsledku měření nebo hodnoty veličiny, realizované etalonem, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny, počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

 

Co je to nejistota měření?

Parametr vztahující se k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině.

 

Co jsou to stanovená měřidla?

Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.)

 

Základní jednotky SI a fundamentální konstanty

Soustava jednotek SI (Systéme International ďUnités) byla oficiálně přijata 11. Generální konferencí vah a měr v r. 1960. Tato soustava jednotek sestává ze 7 základních jednotek (viz. tabulka 4.1) a odvozených jednotek, přičemž jde o tzv. soustavu koherentní, tj. jednotky jsou vzájemně svázány operacemi násobení a dělení s číselným faktorem, který je vždy roven 1. Z těchto 2 druhů jednotek se pak odvozují jejich násobky a díly pomocí stanovených předpon (výjimku tvoří jednotka hmotnosti kg). Měřící jednotky jsou u nás stanoveny zákonem o metrologii v platném znění a vyhláškou MPO č. 264/2000 Sb.

 

Veličina jednotka Symbol

 • délka metr m
 • hmotnost kilogram kg
 • čas sekunda s
 • elektrický proud ampér A
 • termodynamická teplota kelvin K
 • látkové množství mol mol
 • svítivost kandela cd

Povolené jednotky mimo soustavu SI

Existuje ještě několik jednotek mimo soustavu SI, jejichž užívání je povoleno (v ČR jsou povoleny vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb.). Jedná se o zvláštní povolené názvy desetinných násobků a dílů jednotek SI.

 

Veličina jednotka Symbol Převod

 • objem litr l 10-3m3
 • hmotnost tuna t l000 kg
 • tlak bar bar l00 000 Pa
 • Zvláštní povolené názvy a symboly desetinných násobků a dílů jednotek SI
 • Veličina jednotka Symbol Převod
 • čas minuta min 60 s
 • čas hodina h 3 600 s
 • čas den den 86 400 s
 • rovinný úhel stupeň(úhlový) p p/180 rad
 • rovinný úhel minuta(úhlová) ' p/10 800
 • rovinný úhel vteřina '' p/648 000